Katha Manglacharan (English & Sanskrit)

Gopi Geet (English & Sanskrit)

Guru Poornima Guide - Hindi

Guru Poornima Guide - English

VSN 1 - "POWER PACK SOLUTIONS"

VSN 1 - "POWER PACK"

ShriVishnu Sahasranaam Stotram - SANSKRIT

ShriVishnu Sahasranaam Stotram - ENGLISH

Sunderkand - SANSKRIT

Gangastotram

Maṅgalācarana prayers sung during Shri Ram Katha

Raas Panchaadhyaayi - SANSKRIT

Raas Panchaadhyaayi - ENGLISH

ShriHari Mandir Amba Manorath 2021

ShriHari Mandir Dhuleti Utsav 2021

ShriHari Mandir Holi Utsav 2021

ShriHari Mandir Patotsav Darshan
Day 9 - February 2021

ShriHari Mandir Patotsav Darshan
Day 8 - February 2021

ShriHari Mandir Patotsav Darshan
Day 7 - February 2021 - Tilak Vidhi

ShriHari Mandir Patotsav Darshan
Day 7 - February 2021 - Maha-Abhishek

ShriHari Mandir Patotsav Darshan
Day 6 - February 2021

ShriHari Mandir Patotsav Darshan
Day 5 - February 2021

ShriHari Mandir Patotsav Darshan
Day 4 - February 2021 - Annakoot Arti

ShriHari Mandir Patotsav Darshan
Day 4 - February 2021 - Govardhan Pooja

ShriHari Mandir Patotsav Darshan
Day 3 - February 2021

ShriHari Mandir Patotsav Darshan
Day 2 - February 2021

ShriHari Mandir Patotsav Darshan
Day 1 - February 2021

Menu